Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.klumeble.pl

 1. Definicje i postanowienia ogólne
  1. Prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.klumeble.pl [dalej: Sklep] jest FPHU KLUSEX Grzegorz Klósak z siedzibą w Żarnówce 292, 34-220 Maków Podhalański, powiat suski, województwo małopolskie (NIP 5520104501, REGON 070047978), e-mail: office@klusex.pl nr telefonu:+48 604 291 333 , nr fax: +48 33 877 10 55.., [dalej: Sprzedający lub Sklep].
  2. Domena www.klumeble.pl jest własnością FPHU KLUSEX Grzegorz Klósak z siedzibą w Żarnówce 292, 34-220 Maków Podhalański, powiat suski, województwo małopolskie (NIP 5520104501, REGON 070047978). Wszelkie elementy graficzne, oznaczenia (w tym firmy), znaki towarowe i logo KLUSEX oraz te, z których ma prawo korzystać FPHU KLUSEX Grzegorz Klósak z siedzibą w Żarnówce 292, 34-220 Maków Podhalański a które umieszczone są na stronach Sklepu są prawnie zastrzeżone i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgodnie z którą przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej, o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia, sposobu wyrażenia (utwór), w szczególności są to utwory wyrażone słowem, jak i utwory plastyczne (art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 pr. aut.).
  3. Kupujący (Klient):
   1. każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz dokonująca zakupu w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością, zwana dalej również Konsumentem. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą dokonywać zakupu w Sklepie.
   2. każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osoba fizyczna dokonująca zakupu związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, podmiot dokonujący wskazania identyfikującego go numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub REGON na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie, zwani dalej Przedsiębiorcą. Na równi z przedsiębiorcą będzie traktowany oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorców zagranicznych.
  4. Konsument - zgodnie z art. 22(1) § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.) [dalej jako: Kodeks Cywilny] oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. towar - rzecz ruchoma, nieprefabrykowana, której dotyczy przedwstępna umowa kupna sprzedaży następnie umowa kupna - sprzedaży zawarta na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) zindywidualizowana dla potrzeb każdego Kupującego, dostarczana w opakowaniach oryginalnych producentów i wytwórców produktów, fabrycznie nowa, dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, która po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostanie połączona nierozłącznie z innymi rzeczami, wolna od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzona na rynek polski. Towary niepełnowartościowe np. używane, z wadą fizyczną, nie objęte datą ważności, wprowadzane do obrotu po raz drugi itp. będą oznaczone "wyprzedaż" i nie będą mieć do nich zastosowanie zapisy o reklamacji i inne wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Stan niezmieniony Towaru lub zmiany Towaru w granicach zwykłego zarządu oznacza na potrzeby niniejszego Regulaminu stan pierwotny Towarów, nieprzetworzony a tj. w którym parametry techniczne, jakościowe i wydajnościowe Towarów nie uległy zmianie względem stanu z dnia przekazania do wysyłki, w tym pakowane w hermetycznych opakowaniach oraz posiadające zabezpieczenia gwarantujące zachowanie gwarancji producenta i określonych w specyfikacji parametrów technicznych po których usunięciu stałyby się towarami używanymi.
  6. zindywidualizowane potrzeby Klienta - określone w zamówieniu warunki dla kupowanych towarów wskazane jako specyfikacja pożądanych parametrów lub wymagań technicznych kupowanych Towarów, doprecyzowana szczególnymi danymi technologicznymi lub technicznymi bądź z uwagi na indywidulane preferencje Klienta.
  7. zadatek - kwota wpłaty przy zawarciu umowy, która ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała.
  8. umowa przedwstępna - umowa o której mowa w art. 389 kodeksu cywilnego , która określa istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (kupna sprzedaży) jak przedmiot umowy, cenę oraz termin realizacji.
 2. Zasady działania Sklepu
  1. Sprzedający prowadzi sprzedaż internetową towarów poprzez zorganizowany Sklep za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Sprzedający w swojej działalności kieruje się zasadami dobrych praktyk.
 3. Zamawianie towarów i realizacja zamówień
  1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.klumeble.pl oraz drogą mailową pod adresem office@klusex.pl
  2. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone oraz opatrzone zdjęciem. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje o właściwościach towaru oraz jego cenie.
  3. Towary z oznaczeniem "Na zamówienie" są dostarczane wyłącznie w zakresie określonych przez Klienta zindywidualizowanych jego potrzeb, szczegółowo określonych w zamówieniu oraz wskazanych w prowadzonej korespondencji i rozmowach.
  4. Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko towary przedstawione w chwili składania zamówienia na stronach internetowych www.klumeble.pl, które Sklep ostatecznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji weryfikuje pod względem dostępności.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze Sklepu, przy czym wycofanie danego towaru nie będzie mieć wpływu na realizację złożonego przez Klienta zamówienia.
  6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do Sklepu.
  7. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
  8. W celu złożenia zamówienia Klient:
   • wchodzi na stronę internetową www.klumeble.pl,
   • wybiera towar, którego zakupu chce dokonać,
   • po zaznaczeniu wybranego towaru zostaje on dodany do koszyka zakupów,
   • w koszyku zakupów - Klient uzupełnia dane niezbędne do realizacji zamówienia szczegółowo wskazując na określone właściwości zamawianego towaru.
   Klient, przy składaniu każdego zamówienia, oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą treścią niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje jego postanowienia.
   Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta potrzebnych danych.
   Przyjęcie zamówienia do realizacji (umowa przedwstępna w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w postaci wiadomości wysłanej przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Konsumenta oraz po dokonaniu płatności za towar w dwóch ratach, z których pierwsza w wysokości 50% jest zadatkiem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Sprzedający może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, jeśli Klient podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
   Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godziny 16:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
   Wszystkie towary wysyłane są do Klienta w czasie uzgodnionym przez Strony w indywidulanej umowie, co wynika z procesu realizacji przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy termin realizacji zamówienia przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zostanie ono zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.
   Towary, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego.
   Do każdego zamówienia załączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura.
 4. Płatności
 5. Klient dokonuje płatności przelewem. Zapłata powinna być dokonana niezwłocznie po dokonaniu zakupu. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu na rachunek bankowy Sklepu.
  W przypadku nieotrzymania płatności co najmniej zadatku przez Sprzedającego w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie jest uznawane za nieprawidłowo złożone. Oznacza to, że umowa nie zostanie zawarta, i co się z tym wiąże zamówienie nie zostanie zrealizowane.
  Z momentem wpływu płatności na konto Sprzedającego następuje rozpoczęcie realizacji Zamówienia za zgodą Konsumenta przed upływem terminu o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta, wobec czego zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Dostawa i czas oczekiwania
  1. Zamówienia realizowane są transportem własnym lub za wyraźną zgodą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty transportu będzie pokrywać Klient i będą one ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia.
  2. Zamówiony towar zostanie wysyłany na adres podany przez Klienta, jako adres dostawy.
  3. Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas transportu przesyłki do Klienta.
  4. W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  5. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
  6. W okresie od złożenia zamówienia do dnia dostawy strony realizują umowę przedwstępną kupna sprzedaży a w razie wątpliwości, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego a tj. art. 389 i nast. Kodeksu cywilnego.
  7. Właściwa umowa kupna sprzedaży zostaje zawarta z momentem potwierdzenia odbioru Towaru przez Klienta. Klient z momentem odbioru towaru oświadcza, że Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną jego zgodą a informację o sposobie wykonywania umowy, umowie oraz o wyrażeniu zgody na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia, Klient otrzymał wraz z przyjęciem zamówienia do realizacji. Obioru może dokonać Klient lub osoba upoważniona, przez którą rozumie się każdą czynną osobę pełnoletnią w miejscu dostawy towaru.
  8. W przypadku Przedsiębiorców, którzy chcą nawiązać ze Sprzedającym współpracę stałą a nie sporadycznie (lub jednorazowo) dokonać zakupu, towary będą wysyłane po otrzymaniu przez Sprzedającego aktualnych dokumentów Klienta, to jest: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innych dokumentów, z których wynika forma prawna działalności Klienta i sposób jego reprezentacji, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP.
 7. Ceny
 8. Ceny na stronie Sklepu podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od miejsca dostawy oraz wybranej formy dostawy. Cena podana na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmienia się.
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się na stronach internetowych Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Klienta obowiązuje cena, która widoczna była przy towarze w chwili składania zamówienia.
 9. Dostępność zamówionych towarów
 10. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
  W przypadku braku danego towaru w ramach złożonego zamówienia w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient ostanie niezwłocznie poinformowany na podany adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia. Klient będzie miał możliwość: (i) częściowej realizacji zamówienia, jeżeli jedno zamówienie zawiera więcej produktów, (ii) pełnej jego realizacji, przy założeniu, iż czas oczekiwania na realizację zamówienia ulegnie wydłużeniu, bądź też (iii) anulowania całego zamówienia. Każda z podjętej przez Klienta decyzji nie będzie wiązać się z żadnymi negatywnymi skutkami dla Klienta. Oznacza to, że w przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia, jest ono wycofywane.
 11. Zwrot rzeczy i odstąpienie od umowy
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić towar w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (zgodnie z art. 27 tej ustawy).
  2. Konsument zobowiązany jest do pokrycia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru przy odstąpieniu od umowy.
  3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje :
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   4. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   5. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  4. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Konsumenta, przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru, oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedającego podany w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Konsument ma zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  6. Zwrot płatności dokonanych przez Konsumenta, nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
  7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Zwrot ceny sprzedaży nastąpi za pomocą tego samego sposobu zapłaty, jakiej dokonał Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, na rachunek wskazany przez Konsumenta.
  9. Zapisów powyższych niniejszego punktu nie stosuje się do Przedsiębiorców dokonujących zakupu w Sklepie, do których w zakresie odstąpienia będą miały zastosowanie przepisy ogólne Kodeksu cywilnego.
 12. Reklamacje
 13. Każdy towar kupiony w Sklepie może być reklamowany, jeśli posiada wady wskazujące na niezgodność towaru z umową a tj.:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia przez co rozumie się nie spełnianie przez towar właściwości które zostały potwierdzone przez Sklep do składanego zamówienia w formie mailowej lub pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, przez co rozumie się nie spełnianie przez towar właściwości które zostały potwierdzone przez Sklep do składanego zamówienia w formie mailowej lub pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia z zastrzeżeniem, iż wskazanie celu do takiego ma przeznaczyć rzecz Konsument winna zostać określona przed złożeniem zamówienia aby dostosować towar do potrzeb Konsumenta a Sklep przyjął do realizacji zamówienie potwierdzając drogą mailową lub pisemnie, zastrzeżone pod rygorem nieważności, iż towar nadaje się do wskazanego celu;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  Z zastrzeżeniem postawień powyższych, które nie mają zastosowania do Przedsiębiorców, Konsument ma prawo żądać: wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, wymiany części lub usunięcia wady. Konsument może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  Reklamację należy złożyć drogą pocztową na adres Sprzedającego.
  Konsument reklamując towar wskazuje przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do określenia zamówienia (przykładowo: numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, swoje dane).
  Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz reklamacyjny, którego wzór znajduje się nas stronie internetowej Sklepu.
  Sprzedający ma obowiązek ustosunkowania się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni poprzez poinformowanie Konsumenta o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji.
  Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się w terminie 14 dni do żądania Konsumenta co do usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy, oznacza to, że uznał reklamację Konsumenta za uzasadnioną.
  W przypadku wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, towar zostanie wysłany przez Sprzedającego w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  W przypadku uzasadnionej reklamacji, Konsument otrzyma także zwrot kosztów poniesionych z tytułu wysłania wadliwego towaru, z zastrzeżeniem przepisów o zadatku.
  Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL
  Na wybrane towary producent udziela gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi. W przypadku towarów objętych gwarancją, Konsument ma prawo wyboru, czy będzie reklamował towar na podstawie przepisów dotyczących gwarancji, czy rękojmi.
  W przypadku ujawnienia się wad zakupionego towaru w terminie obowiązywania gwarancji, Konsument jest uprawniony w zależności od rodzaju towaru do żądania usunięcia wady fizycznej towaru, wymiany części lub do dostarczenia towaru wolnego od wad. W takim przypadku, producent w zależności od rodzaju towaru, będzie zobowiązany do naprawy wadliwego towaru, wymiany uszkodzonych części lub wymiany towaru na nowy, ewentualnie w przypadku braku możliwości naprawy towaru oraz niedostępności nowego towaru wolnego od wad, do zwrotu zapłaconej ceny.
  Gwarancja obowiązuje na terenie Polski, zaś jej termin zależy od rodzaju towaru.
  Z uwagi na fakt, iż jedynie wybrane towary posiadają gwarancję oraz, że treść gwarancji różni się w zależności od konkretnego towaru, oświadczenie gwarancyjne zawierające treść gwarancji w stosunku do danego towaru, w tym m. in. nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce; czas trwania gwarancji; terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej; uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady; stwierdzenie dotyczące braku możliwości zawieszenia lub ograniczenia uprawnień wynikających z reklamacji złożonej z tytułu rękojmi, jest umieszczone w opisie towaru znajdującym na stronie internetowej Sklepu.
  Konsument ma prawo żądać od podmiotu udzielającego gwarancji wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.
  Zapisy niniejszego punktu 9 nie mają zastosowania do Przedsiębiorców, względem których na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza się rękojmię.
 14. Warunki techniczne
 15. Skorzystanie z zakupów w ramach Sklepu, wymaga użycia jednych z wymienionych przeglądarek: Opera, Firefox, Chrome, IE7, IE8, Safari.
 16. Przetwarzanie danych osobowych
 17. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz.1182 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne m.in. do określenia adresu dostawy zamówionego towaru, uniemożliwia zrealizowanie zamówienia i wykonanie umowy.
  Konsument może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz.1182 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Konsumentowi materiałów reklamowych na adres e-mail podany przez Konsumenta.
  Konsument ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu. By uzyskać dostęp do własnych danych osobowych wprowadzono procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika, polegającą na podaniu hasła oraz identyfikatora. Konsument przy użyciu hasła i identyfikatora może samodzielnie zmienić swoje dane w systemie, jak również w każdym czasie może żądać usunięcia swoich danych.
  Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 18. Kontakt
 19. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących towarów, należy kontaktować się na adres mailowy: office@klusex.pl.
 20. Postanowienia końcowe
 21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu i dystrybucji jego towarów.
  Sprzedający przed planowanym wstrzymaniem działalności Sklepu oraz wstrzymaniem dystrybucji towarów poinformuje Konsumentów o planowanej przerwie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta podany podczas zamawiania towaru - dotyczy to Konsumentów, których zamówienia są w trakcie realizacji.
  Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich zamówień przyjętych do realizacji przed poinformowaniem Konsumentów o planowanej przerwie - tj. do czasu rozpoczęcia planowanej przerwy w działalności Sklepu i dystrybucji towarów.
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn. Informacja o planowanych zmianach oraz ich treść zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian, o których mowa powyżej.
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje przepisy prawa polskiego.


Niniejszy Regulamin stosuje się do zakupów dokonanych w sklepie po dniu 24 kwietnia 2018 r.

Kodeks dobrych praktyk

 1. Działamy zgodnie z obowiązującymi nas przepisami. W przypadku zmian obowiązujących przepisów, będziemy podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu dostosowania swojej działalności do zmienionych przepisów.
 2. Podajemy na swojej stronie informacje umożliwiające nas jednoznacznie zidentyfikować , co najmniej w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy - w szczególności aktualne dane teleadresowe. Informacja jest podana w sposób czytelny i łatwo dostępny z każdego miejsca serwisu internetowego.
 3. Na naszej stronie są zamieszczone wymagane przepisami prawa regulacje a w szczególności regulamin.
 4. W sposób wyraźny są przekazane dane o celu i zakresie gromadzenia informacji o kliencie, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Zapewniamy także zabezpieczenie gromadzonych danych, jak również realizację praw podmiotu, którego gromadzone dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zgodnie z zasadami dobrych praktyk informujemy o cenie jednostkowej brutto. Informacja ta w całości jest podana najpóźniej przed momentem złożenia zamówienia. Uznajemy za naganne i za niedopuszczalne ukrywanie dodatkowych opłat i podwyższanie ceny po złożeniu zamówienia, o ile dokonujący zakupu nie zmieni warunków zamówienia.
 6. Informujemy w sposób jednoznaczny o cechach prezentowanych produktów. Dane techniczne produktów są zgodne z danymi udostępnianymi przez producenta. Opis produktu zawiera między innymi: nazwę produktu i producenta lub importera i ewentualne inne dane wymagane przez odrębne przepisy, dobrej jakości zdjęcie produktu - tam gdzie to możliwe i uzasadnione.
 7. Informujemy Was o sposobach i czasach dostaw oraz opłatach z nimi związanych. Informujemy także jednoznacznie o maksymalnym czasie od złożenia zamówienia do dostarczenia towaru (biorąc pod uwagę dostępność produktów i ew. czas kompletacji zamówienia). Jeśli czas realizacji zamówienia ulega zmianie a będziemy posiadać taką wiedzę, jednocześnie przekażemy wam.
 8. Informujemy o prawie do odstąpienia od umowy, zgodnie z prawem.
 9. Zapewniamy bezpieczeństwo przekazywania informacji i w sposób łatwy do archiwizacji i wydruku potwierdzamy przyjęcie zamówienia oraz umożliwiamy Wam kontakt w formie telefonicznej, e-mailowej oraz przez formularz kontaktowy.
 10. Nasi pracownicy obsługujący dokonujących zakupu, są przeszkoleni na temat zobowiązań związanych z powyższymi praktykami.