Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.klumeble.pl

 1. Definicje i postanowienia ogólne
  1. Prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.klumeble.pl [dalej: Sklep] jest FPHU KLUSEX Grzegorz Klósak z siedzibą w Żarnówce 292, 34-220 Maków Podhalański, powiat suski, województwo małopolskie (NIP 5520104501, REGON 070047978), e-mail: office@klusex.pl nr telefonu: +48 604 291 333, [dalej: Sprzedający lub Sklep].
  2. Domena www.klumeble.pl jest własnością FPHU KLUSEX Grzegorz Klósak z siedzibą w Żarnówce 292, 34-220 Maków Podhalański, powiat suski, województwo małopolskie (NIP 5520104501, REGON 070047978). Wszelkie elementy graficzne, oznaczenia (w tym firmy), znaki towarowe i logo KLUSEX oraz te, z których ma prawo korzystać FPHU KLUSEX Grzegorz Klósak z siedzibą w Żarnówce 292, 34-220 Maków Podhalański a które umieszczone są na stronach Sklepu są prawnie zastrzeżone i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgodnie z którą przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej, o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia, sposobu wyrażenia (utwór), w szczególności są to utwory wyrażone słowem, jak i utwory plastyczne (art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 pr. aut.).
  3. Kupujący (Klient):
   1. każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz dokonująca zakupu w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością, zwana dalej również Konsumentem. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą dokonywać zakupu w Sklepie.
   2. każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osoba fizyczna dokonująca zakupu związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, podmiot dokonujący wskazania identyfikującego go numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub REGON na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie, zwani dalej Przedsiębiorcą. Na równi z przedsiębiorcą będzie traktowany oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorców zagranicznych.
   3. każda osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana także Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta; postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym regulaminie ("Zwrot rzeczy i odstąpienie od umowy" oraz "Reklamacje") stosuje się do Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.
  4. Konsument - zgodnie z art. 22(1) § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) [dalej jako: Kodeks Cywilny] oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
  6. towar - rzecz ruchoma, nieprefabrykowana, której dotyczy przedwstępna umowa kupna sprzedaży następnie umowa kupna - sprzedaży zawarta na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) zindywidualizowana dla potrzeb każdego Kupującego, dostarczana w opakowaniach oryginalnych producentów i wytwórców produktów, fabrycznie nowa, dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, która po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostanie połączona nierozłącznie z innymi rzeczami, wolna od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzona na rynek polski. Towary niepełnowartościowe np. używane, z wadą fizyczną, nie objęte datą ważności, wprowadzane do obrotu po raz drugi itp. będą oznaczone "wyprzedaż" i nie będą mieć do nich zastosowanie zapisy o reklamacji i inne wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Stan niezmieniony towaru lub zmiany towaru w granicach zwykłego zarządu oznacza na potrzeby niniejszego Regulaminu stan pierwotny towarów, nieprzetworzony a tj. w którym parametry techniczne, jakościowe i wydajnościowe towarów nie uległy zmianie względem stanu z dnia przekazania do wysyłki, w tym pakowane w hermetycznych opakowaniach oraz posiadające zabezpieczenia gwarantujące zachowanie gwarancji producenta i określonych w specyfikacji parametrów technicznych po których usunięciu stałyby się towarami używanymi.
  7. zindywidualizowane potrzeby Klienta - określone w zamówieniu warunki dla kupowanych towarów wskazane jako specyfikacja pożądanych parametrów lub wymagań technicznych kupowanych towarów, doprecyzowana szczególnymi danymi technologicznymi lub technicznymi bądź z uwagi na indywidulane preferencje Klienta.
  8. zadatek - kwota wpłaty przy zawarciu umowy, która ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała.
  9. umowa przedwstępna - umowa o której mowa w art. 389 Kodeksu Cywilnego , która określa istotne postanowienia umowy przyrzeczonej (kupna sprzedaży) jak przedmiot umowy, cenę oraz termin realizacji.
 2. Zasady działania Sklepu
  1. Sprzedający prowadzi sprzedaż internetową towarów poprzez zorganizowany Sklep za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Sprzedający w swojej działalności kieruje się zasadami dobrych praktyk.
 3. Zamawianie towarów i realizacja zamówień
  1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.klumeble.pl oraz drogą mailową pod adresem office@klusex.pl
  2. Zamówienie poprzez stronę internetową wymaga zarejestrowania się przez Klienta na stronie internetowej Sklepu i dokonywania zakupów w oparciu o konto Klienta.
  3. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne.
  4. W celu rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracji na stronie internetowej Sklepu, podając swoje dane i ustalając indywidualne hasło. Dokonując rejestracji Klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi nieodpłatnej w postaci prowadzenia przez Sprzedającego konta Klienta.
  5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z konta Klienta. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedającego z prośbą o wyrejestrowanie.
  6. Sprzedający wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
  7. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone oraz opatrzone zdjęciem. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje o właściwościach towaru oraz jego cenie.
  8. Towary z oznaczeniem "Na zamówienie" są dostarczane wyłącznie w zakresie określonych przez Klienta zindywidualizowanych jego potrzeb, szczegółowo określonych w zamówieniu oraz wskazanych w prowadzonej korespondencji i rozmowach.
  9. Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko towary przedstawione w chwili składania zamówienia na stronach internetowych www.klumeble.pl, które Sklep ostatecznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji weryfikuje pod względem dostępności.
  10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze Sklepu, przy czym wycofanie danego towaru nie będzie mieć wpływu na realizację złożonego przez Klienta zamówienia.
  11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do Sklepu.
  12. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
  13. W celu złożenia zamówienia Klient:
   1. wchodzi na stronę internetową www.klumeble.pl,
   2. wybiera towar, którego zakupu chce dokonać,
   3. po zaznaczeniu wybranego towaru zostaje on dodany do koszyka zakupów,
   4. w koszyku zakupów - Klient uzupełnia dane niezbędne do realizacji zamówienia szczegółowo wskazując na określone właściwości zamawianego towaru.
  14. Klient, przy składaniu każdego zamówienia, oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą treścią niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje jego postanowienia.
  15. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta potrzebnych danych.
  16. Przyjęcie zamówienia do realizacji (umowa przedwstępna w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w postaci wiadomości wysłanej przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz po dokonaniu płatności za towar w dwóch ratach, z których pierwsza w wysokości 50% jest zadatkiem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Sprzedający może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, jeśli Klient podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
  17. Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godziny 16:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  18. Wszystkie towary wysyłane są do Klienta w czasie uzgodnionym przez Strony w indywidulanej umowie, co wynika z procesu realizacji przedmiotu umowy. W sytuacji, gdy termin realizacji zamówienia przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zostanie ono zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.
  19. Towary, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego.
  20. Do każdego zamówienia załączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura.
 4. Płatności
  1. Klient dokonuje płatności przelewem. Zapłata powinna być dokonana niezwłocznie po dokonaniu zakupu. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu na rachunek bankowy Sklepu.
  2. W przypadku nieotrzymania płatności co najmniej zadatku przez Sprzedającego w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie jest uznawane za nieprawidłowo złożone. Oznacza to, że umowa nie zostanie zawarta, i co się z tym wiąże zamówienie nie zostanie zrealizowane.
  3. Z momentem wpływu płatności na konto Sprzedającego następuje rozpoczęcie realizacji Zamówienia za zgodą Konsumenta przed upływem terminu o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta, wobec czego zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Dostawa i czas oczekiwania
  1. Zamówienia realizowane są transportem własnym lub za wyraźną zgodą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty transportu będzie pokrywać Klient i będą one ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia.
  2. Zamówiony towar zostanie wysyłany na adres podany przez Klienta, jako adres dostawy.
  3. Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas transportu przesyłki do Klienta.
  4. W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  5. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
  6. W okresie od złożenia zamówienia do dnia dostawy strony realizują umowę przedwstępną kupna sprzedaży a w razie wątpliwości, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego a tj. art. 389 i nast. Kodeksu Cywilnego.
  7. Właściwa umowa kupna sprzedaży zostaje zawarta z momentem potwierdzenia odbioru Towaru przez Klienta. Klient z momentem odbioru towaru oświadcza, że Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną jego zgodą a informację o sposobie wykonywania umowy, umowie oraz o wyrażeniu zgody na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia, Klient otrzymał wraz z przyjęciem zamówienia do realizacji. Obioru może dokonać Klient lub osoba upoważniona, przez którą rozumie się każdą czynną osobę pełnoletnią w miejscu dostawy towaru.
  8. W przypadku Przedsiębiorców, którzy chcą nawiązać ze Sprzedającym współpracę stałą a nie sporadycznie (lub jednorazowo) dokonać zakupu, towary będą wysyłane po otrzymaniu przez Sprzedającego aktualnych dokumentów Klienta, to jest: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innych dokumentów, z których wynika forma prawna działalności Klienta i sposób jego reprezentacji, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP.
 6. Ceny
  1. Ceny na stronie Sklepu podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od miejsca dostawy oraz wybranej formy dostawy. Cena podana na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmienia się.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się na stronach internetowych Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Klienta obowiązuje cena, która widoczna była przy towarze w chwili składania zamówienia.
 7. Dostępność zamówionych towarów
  1. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
  2. W przypadku braku danego towaru w ramach złożonego zamówienia w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia. Klient będzie miał możliwość: (i) częściowej realizacji zamówienia, jeżeli jedno zamówienie zawiera więcej produktów, (ii) pełnej jego realizacji, przy założeniu, iż czas oczekiwania na realizację zamówienia ulegnie wydłużeniu, bądź też (iii) anulowania całego zamówienia. Każda z podjętej przez Klienta decyzji nie będzie wiązać się z żadnymi negatywnymi skutkami dla Klienta. Oznacza to, że w przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia, jest ono wycofywane.
 8. Zwrot rzeczy i odstąpienie od umowy
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić towar w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (zgodnie z art. 27 tej ustawy).
  2. Konsument zobowiązany jest do pokrycia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru przy odstąpieniu od umowy.
  3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów:
   1. o oświadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
   8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedający przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
   14. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedającego, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Konsumenta, przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru, oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zalecany sposób: na piśmie). Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedającego podany w pkt 1.a niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Konsument ma zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  5. Zwrot płatności dokonanych przez Konsumenta, nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
  6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Zwrot ceny sprzedaży nastąpi za pomocą tego samego sposobu zapłaty, jakiej dokonał Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, na rachunek wskazany przez Konsumenta.
  8. Zapisów powyższych niniejszego punktu nie stosuje się do Przedsiębiorców dokonujących zakupu w Sklepie, do których w zakresie odstąpienia będą miały zastosowanie przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego.
  9. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu stosuje się do Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.
 9. Reklamacje
  1. Każdy towar kupiony w Sklepie może być reklamowany, jeśli posiada wady wskazujące na niezgodność towaru z umową, w szczególności:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia przez co rozumie się nie spełnianie przez towar właściwości które zostały potwierdzone przez Sklep do składanego zamówienia w formie mailowej lub pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, przez co rozumie się nie spełnianie przez towar właściwości które zostały potwierdzone przez Sklep do składanego zamówienia w formie mailowej lub pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności;
   3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia z zastrzeżeniem, iż wskazanie celu przez Konsumenta winno zostać określone przed złożeniem zamówienia, aby dostosować towar do potrzeb Konsumenta, a Sklep przyjął do realizacji zamówienie potwierdzając drogą mailową lub pisemnie, zastrzeżone pod rygorem nieważności, iż towar nadaje się do wskazanego celu;
   4. został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
  2. Towar jest zgodny z umową w szczególności gdy zgodny z umową jest jego:
   1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
   2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował.
  3. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
   1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
   2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:
    • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
    • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
    • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
   3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
   4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru;
  4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt a, b, c powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt a,b,c powyżej, oraz Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
  5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
   1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność;
   2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
  6. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument może żądać na zasadach wskazanych poniżej: wymiany towaru lub naprawy towaru. Konsument może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, na zasadach wskazanych poniżej.
  7. Konsument ma prawo żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  8. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  9. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
  10. Konsument udostępnia Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta towar podlegający naprawie lub wymianie na swój koszt.
  11. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  12. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   1. Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową, ze względu na to, że naprawa i wymiana były niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego,
   2. Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę,
   3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
   4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez wymiany lub naprawy;
   5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  13. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
  14. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  15. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedającego obowiązków wynikających z wykonania uprawnień Konsumenta do naprawy albo wymiany, obniżenia ceny bądź zwrotu towaru.
  16. Reklamację należy złożyć drogą pocztową na adres Sprzedającego.
  17. Konsument reklamując towar wskazuje przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do określenia zamówienia (przykładowo: numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, swoje dane).
  18. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz reklamacyjny, którego wzór znajduje się nas stronie internetowej Sklepu.
  19. Sprzedający ma obowiązek ustosunkowania się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni poprzez poinformowanie Konsumenta o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji.
  20. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Konsument otrzyma także zwrot kosztów poniesionych z tytułu wysłania wadliwego towaru, z zastrzeżeniem przepisów o zadatku.
  21. Sprzedający na zasadach obowiązujących na podstawie ogólnych przepisów prawa dostarcza rzeczy wolne od wad, z zastrzeżeniem iż na mocy art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego rękojmię (postanowienia niniejszego punktu 9) wyłącza względem Przedsiębiorców.
  22. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  23. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR
  24. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL
  25. Na wybrane towary producent udziela gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi. W przypadku towarów objętych gwarancją, Konsument ma prawo wyboru, czy będzie reklamował towar na podstawie przepisów dotyczących gwarancji, czy rękojmi.
  26. W przypadku ujawnienia się wad zakupionego towaru w terminie obowiązywania gwarancji, Konsument jest uprawniony do żądania usunięcia wady fizycznej towaru, wymiany części lub do dostarczenia towaru wolnego od wad. W takim przypadku, producent w zależności od rodzaju towaru, będzie zobowiązany do naprawy wadliwego towaru, wymiany uszkodzonych części lub wymiany towaru na nowy, ewentualnie w przypadku braku możliwości naprawy towaru oraz niedostępności nowego towaru wolnego od wad, do zwrotu zapłaconej ceny.
  27. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski, zaś jej termin zależy od rodzaju towaru.
  28. Z uwagi na fakt, iż jedynie wybrane towary posiadają gwarancję oraz, że treść gwarancji różni się w zależności od konkretnego towaru, oświadczenie gwarancyjne zawierające treść gwarancji w stosunku do danego towaru, w tym m. in. nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce; czas trwania gwarancji; terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej; uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady; stwierdzenie dotyczące braku możliwości zawieszenia lub ograniczenia uprawnień wynikających z reklamacji złożonej z tytułu rękojmi, jest umieszczone w opisie towaru znajdującym na stronie internetowej Sklepu.
  29. Konsument ma prawo żądać od podmiotu udzielającego gwarancji wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.
  30. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu stosuje się do Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.
 10. Warunki techniczne
 11. Skorzystanie z zakupów w ramach Sklepu, wymaga użycia jednych z wymienionych przeglądarek: Opera, Firefox, Chrome, IE7, IE8, Safari.
 12. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Grzegorz Klósak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa KLUSEX Grzegorz Klósak, pod adresem: Żarnówka 292, 34-220 Maków Podhalański, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5520104501, REGON 070047978.
  2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem korespondencyjnym: Żarnówka 292, 34-220 Maków Podhalański, pod adresem poczty elektronicznej: office@klusex.pl oraz pod numerem telefonu +48 604 291 333.
  3. Zakres gromadzonych danych na stronie internetowej Sklepu to:
   1. imię oraz nazwisko Klienta lub użytkownika strony internetowej Sklepu,
   2. nazwa firmy,
   3. numer NIP,
   4. adres,
   5. telefon kontaktowy,
   6. adres poczty elektronicznej
  4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu:
   1. wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w celu założenia konta Klienta oraz umożliwienia zawierania umów sprzedaży towarów w Sklepie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
   2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości - podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   3. komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do Klienta treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora pocztą tradycyjną, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych na podany przez Klienta adres e-mail i/lub numer telefonu - również z wykorzystaniem tych kanałów kontaktu, przy czym podstawę prawną przetwarzania danych stanowić będzie dobrowolnie wyrażona przez Klienta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
   5. analitycznym i statystycznym - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności w Sklepie i sposobu korzystania z konta Klienta, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
  5. Przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie, dane Klienta, niezbędne do realizacji płatności, są przez administratora udostępniane dostawcy usług płatniczych. Dane będą przetwarzane dla celów obsługi płatności oraz wykonania ciążących na Dostawcy usług płatniczych obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi kurierskie, pocztowe, prawne, podatkowe, audytorskie, dostawcom usług IT, infolinii, archiwizacji i niszczenia nośników oraz agencjom marketingowym.
  7. Dane osobowe użytkownika Sklepu będą przetwarzane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, aż do usunięcia konta Klienta. Okres przetwarzania danych osobowych użytkownika Sklepu może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.
  8. Użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych;
   2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   3. do otrzymania kopii danych osobowych;
   4. do sprostowania danych osobowych;
   5. do usunięcia danych osobowych;
   6. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   7. do przenoszenia danych osobowych;
   8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny.
  9. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, użytkownik Sklepu, powinien skontaktować się z administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać z dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  10. Użytkownik Sklepu ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymywania treści marketingowych od Sprzedającego.
 13. Kontakt
 14. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących towarów, należy kontaktować się na adres mailowy: office@klusex.pl.
 15. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu i dystrybucji jego towarów.
  2. Sprzedający przed planowanym wstrzymaniem działalności Sklepu oraz wstrzymaniem dystrybucji towarów poinformuje Konsumentów o planowanej przerwie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta podany podczas zamawiania towaru - dotyczy to Konsumentów, których zamówienia są w trakcie realizacji.
  3. Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich zamówień przyjętych do realizacji przed poinformowaniem Konsumentów o planowanej przerwie - tj. do czasu rozpoczęcia planowanej przerwy w działalności Sklepu i dystrybucji towarów.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn. Informacja o planowanych zmianach oraz ich treść zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian, o których mowa powyżej.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje przepisy prawa polskiego.
  6. Niniejszy Regulamin stosuje się do zakupów dokonanych w sklepie po dniu 01 stycznia 2023 r. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej i do nieodpłatnego pobrania w formacie PDF.

Kodeks dobrych praktyk

 1. Działamy zgodnie z obowiązującymi nas przepisami. W przypadku zmian obowiązujących przepisów, będziemy podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu dostosowania swojej działalności do zmienionych przepisów.
 2. Podajemy na swojej stronie informacje umożliwiające nas jednoznacznie zidentyfikować , co najmniej w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy - w szczególności aktualne dane teleadresowe. Informacja jest podana w sposób czytelny i łatwo dostępny z każdego miejsca serwisu internetowego.
 3. Na naszej stronie są zamieszczone wymagane przepisami prawa regulacje a w szczególności regulamin.
 4. W sposób wyraźny są przekazane dane o celu i zakresie gromadzenia informacji o kliencie, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Zapewniamy także zabezpieczenie gromadzonych danych, jak również realizację praw podmiotu, którego gromadzone dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zgodnie z zasadami dobrych praktyk informujemy o cenie jednostkowej brutto. Informacja ta w całości jest podana najpóźniej przed momentem złożenia zamówienia. Uznajemy za naganne i za niedopuszczalne ukrywanie dodatkowych opłat i podwyższanie ceny po złożeniu zamówienia, o ile dokonujący zakupu nie zmieni warunków zamówienia.
 6. Informujemy w sposób jednoznaczny o cechach prezentowanych produktów. Dane techniczne produktów są zgodne z danymi udostępnianymi przez producenta. Opis produktu zawiera między innymi: nazwę produktu i producenta lub importera i ewentualne inne dane wymagane przez odrębne przepisy, dobrej jakości zdjęcie produktu - tam gdzie to możliwe i uzasadnione.
 7. Informujemy Was o sposobach i czasach dostaw oraz opłatach z nimi związanych. Informujemy także jednoznacznie o maksymalnym czasie od złożenia zamówienia do dostarczenia towaru (biorąc pod uwagę dostępność produktów i ew. czas kompletacji zamówienia). Jeśli czas realizacji zamówienia ulega zmianie a będziemy posiadać taką wiedzę, jednocześnie przekażemy wam.
 8. Informujemy o prawie do odstąpienia od umowy, zgodnie z prawem.
 9. Zapewniamy bezpieczeństwo przekazywania informacji i w sposób łatwy do archiwizacji i wydruku potwierdzamy przyjęcie zamówienia oraz umożliwiamy Wam kontakt w formie telefonicznej, e-mailowej oraz przez formularz kontaktowy.
 10. Dokonując obniżki ceny towaru (wyprzedaż, promocja) wskazujemy najniższą cenę towaru obowiązującą w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 11. Nasi pracownicy obsługujący dokonujących zakupu, są przeszkoleni na temat zobowiązań związanych z powyższymi praktykami.